Hội nghị khoa học về Nội tiết- Chuyển hóa Việt Nam lần thứ IX