CÁC BAN CỦA HỘI NỘI TIẾT- ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VIỆT NAM,

NHIỆM KỲ 2019- 2024

- Ban cố vấn

+ GS.TS Thái Hồng Quang

+ PGS.TS Nguyễn Thy Khuê

- Hội đồng Khoa học:

+ GS.TS Trần Hữu Dàng- Chủ tịch

+ GS.TS Nguyễn Hải Thủy- Phó Chủ tịch

+ PGS.TS Đỗ Trung Quân- Ủy viên

+ PGS.TS Nguyễn Khoa Diệu Vân- Ủy viên

+ PGS.TS Nguyễn Thị Bích Đào- Ủy viên

+ TS.BS Lê Văn Chi- Ủy viên

+ ThS.BS Diệp Thị Thanh Bình- Ủy viên

+ TS.BS Trần Thừa Nguyên- Ủy viên Thư ký

+ PGS.TS Nguyễn Thị Hoàn- Ủy viên

+ PGS.TS Trần Thị Thanh Hóa- Ủy viên

+ PGS.TS Vũ Thị Thanh Huyền- Ủy viên

+ PGS.TS Nguyễn Kim Lương- Ủy viên

+ PGS.TS Trần Ngọc Lương- Ủy viên

+ PGS.TS Hoàng Đăng Mịch- Ủy viên

+ PGS.TS Vũ Bích Nga- Ủy viên

+ PGS.TS Nguyễn Phi Nga- Ủy viên

+ PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh- Ủy viên

+ PGS.TS Đỗ Thị Tính- Ủy viên

+ PGS.TS Hoàng Trung Vinh- Ủy viên

+ PGS.TS Đào Thị Dừa- Ủy viên

+ PGS.TS Nguyễn Thị Nhạn- Ủy viên

- Ban Tổ chức hành chính

+ ThS.BS Diệp Thị Thanh Bình- Trưởng ban

+ BSCKII Đoàn Thị Kim Oanh- Thư ký

          + TS.BS Phạm Thị Hồng Hoa

          + TS.BS Nguyễn Thị Thu Hương

          + PGS.TS Trần Ngọc Lương

          + BSCKII Dương Thanh Bình

          + BSCKII Hà Khánh Dư

          + TS.BS Nguyễn Văn Hoàn

          + BSCKII Hoàng Thị Lan Hương

          + BSCKII Nguyễn Đức Thuận

          + TS.BS Quách Hữu Trung

          + ThS.BS Nguyễn Thị Thúy Hằng

          + BSCKII Trần Quốc Luận

          + BSCKII Trần Thanh Sang

          + BSCKII Chu Anh Tùng

- Ban Đào tạo

+ PGS.TS Đỗ Trung Quân- Trưởng ban

+ PGS.TS Nguyễn Phi Nga - Thư ký

          + TS.BS Vũ Chí Dũng

+ PGS.TS Trần Thị Thanh Hóa

+ PGS.TS PGS.TS Vũ Bích Nga

+ TS.BS Lê Văn Chi

+ PGS.TS Nguyễn Thị Nhạn

+ TS.BS Trần Quang Khánh

- Ban tài liệu chuyên môn:

          + PGS.TS Nguyễn Thị Bích Đào- Trưởng ban

+ TS.BS Trần Quang Nam- Thư ký

+ TS.BS Phan Hướng Dương

+ PGS.TS Nguyễn Thị Hoàn

+ PGS.TS Nguyễn Kim Lương

+ PGS.TS Hoàng Đăng Mịch

+ PGS.TS Đỗ Thị Tính

+ PGS.TS Đào Thị Dừa

+ BSCKII Võ Hoàng Minh Hiền

+ TS.BS Nguyễn Thế Thành

- Ban Hợp tác quốc tế

          + PGS.TS Nguyễn Khoa Diệu Vân- Trưởng ban

          + PGS.TS Vũ Thị Thanh Huyền- Thư ký

+ TS.BS Vũ Chí Dũng

+ PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh

+ TS.BS Phan Hữu Hên

+ TS.BS Trần Quang Nam

- Tạp chí: online và in bản giấy

+ GS.TS Nguyễn Hải Thủy- Trưởng ban

+ TS.BS Trần Thừa Nguyên- Thư ký

+ PGS.TS Hoàng Trung Vinh

+ TS.BS Phan Hướng Dương

+ TS.BS Vũ Chí Dũng

+ TS.BS Lê Văn Chi

+ TS.BS Võ Bảo Dũng

+ TS.BS Lâm Văn Hoàng

+ TS.BS Trần Quang Nam

+ BSCKII Trần Thị Bích Thủy

- Website

+ TS.BS Lê Văn Chi- Trưởng ban

+ TS.BS Nguyễn Thu Hương- Thư ký

+ TS.BS Vũ Chí Dũng

+ TS.BS Nguyễn Thị Thanh Thủy

+ TS.BS Trần Bá Thoại

+ BSCKI Hà Trần Thúc Linh

+ BSCKI Nguyễn Thị Thảo
Thông tin liên quan
HỘI NỘI TIẾT – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VIỆT NAM SAU 15 NĂM THÀNH LẬP