Một số thay đổi lâm sàng và hormone trước và sau phẫu thuật khối u thùy trước tuyến yên tại khoa Nội tiết- bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Khoa Diệu Vân, Bùi Phương Thảo
Trường Đại học Y Hà Nội

TÓM TẮT
Mục đích nghiên cứu: Nhận xét một số thay đổi lâm sàng và hormone trước và sau phẫu thuật khối u thùy trước tuyến yên (TY). Đối tượng: 18 BN lần đầu tiên chẩn đoán là u TY có chỉ định phẫu thuật, thăm dò đầy đủ về lâm sàng và cận lâm sàng tại khoa Nội tiết – Bệnh viện Bạch Mai, được phẫu thuật lấy u qua đường xoang bướm tại khoa Phẫu thuật thần kinh – Bệnh viện Việt Đức từ 01/2009 đến 04/2011. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu. Kết quả: Tất cả các BN cải thiện triệu chứng liên quan tăng tiết hormone, không BN nào đau đầu nặng lên, 11,11% BN triệu chứng mắt nặng lên, xuất hiện đái nhạt ở 22,22% BN. Các BN u có tiết hormone đều giảm nồng độ hormone, 2 BN nồng độ hormone giảm thấp hơn bình thường, 3 BN u gây suy TY vẫn suy TY sau mổ. Kết luận: 61,11% BN đạt kết quả tốt, 16,67% BN suy thùy trước tuyến yên, 11,11% BN đái nhạt trung ương, 11,11% BN suy tuyến yên toàn bộ.

ABTRACT
OUTCOMES OF SURGERY IN PATIENTS WITH ANTERIOR PITUITARY TUMOR IN ENDOCRINOLOGY DEPARTMENT, BACH MAI HOSPITAL
Objectives: To evaluate changes in clinical and biochemical features of surgery in patients with anterior pituitary tumor. Subjects: 18 patients were diagnosed anterior pituitary tumor at the first time in Endocrinology Department, Bach Mai hospital, transphenoidal surgered in Neurosurgery Department, Viet Duc hospital from 01/2009 to 04/2011. Methods: Cross - sectional. Results: All of patients improved symtoms related to increasing serum hormones. No patients had more servere headache. 11,11% of patients had more servere ophthamical symptoms, appeared diabetes insipidus in 22,22% patients. Serum hormones reduced in all patients with hypersecretion pituitary tumors, 3 patients with hypopituitary still had low serum hormones post-operation. Conclusions: Good result 61,11% , hypo – anterior - pituitary 16,67% , 11,11% diabetes insipidus, hypoputuitary 11,11%.

Continue Reading:  http://www.mediafire.com/file/kspw9ixd9dr9uh2/Mot_so_thay_doi_lam_sang_va_hormon_truoc_va_sau_phau_thuat_khoi_u_thuy_truoc.pdf